Monday, April 30, 2007

Same Place, Different Time

willow 2005
Autumn 2005

sandboy
Spring 2007

stick

snowflake 2005

beachboy